Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của nguyên tắc tập trung dân chủ. Người chỉ rõ: “Đảng tổ chức theo nguyên tắc tập trung. Nghĩa là: Có Đảng chương thống nhất, kỷ luật thống nhất, cơ quan lãnh đạo thống nhất. Cá nhân phải phục tùng đoàn thể, số ít phải phục tùng số nhiều, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng Trung ương. Điều lệ Đảng quy định: “Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Sáng 22/8/2023, tại tỉnh Bình Định, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bình Định tổ chức Hội nghị tọa đàm về hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới.

Hình ảnh: Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị tọa đàm về hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới (ngày 22/8/2023)

 

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh đã tổ chức và hoạt động nghiêm túc theo Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng luôn tuân thủ quy chế làm việc, đúng thẩm quyền, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, địa phương phục tùng Trung ương… Dân chủ trong Đảng được phát huy, các đảng viên trong Đảng bộ tỉnh đều được bày tỏ chính kiến của mình trong sinh hoạt đảng, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất về quan điểm, chủ trương trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy; công tác xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Tuy nhiên, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng bộ vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết như: Trong quy chế bầu cử trong Đảng, vấn đề công bố và trình bày chương trình hành động, tiếp xúc, tranh luận của các ứng viên trong danh sách đề cử chính thức với đại hội chưa được quy định; việc thí điểm đại hội chi bộ, đảng bộ trực tiếp bầu bí thư...

 

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định phát biểu tại Hội nghị tọa đàm về hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới(ngày 22/8/2023)

 

Để xây dựng, hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng hiện nay, Đảng bộ tỉnh Bình Định xác định một số giải pháp trọng tâm sau:

 

Một là, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận nguyên tắc này.

 

Hai là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong các cấp ủy, tổ chức đảng,trong cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên về các nguyên tắc của Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm, các quy định của pháp luật về cán bộ công chức, viên chức, về nội quy của cơ quan… Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải thực sự gương mẫu trong việc chấp hành các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

 

Ba là, mở rộng dân chủ phải đi đôi với củng cố, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, có cơ chế hữu hiệu để kiểm soát quyền lực theo hướng quyền lực đến đâu, trách nhiệm đến đó, bảo đảm vai trò lãnh đạo của tập thể nhưng không ngừng đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Phát huy tính đảng của đảng viên, mọi đảng viên phải chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nói và làm theo nghị quyết của Đảng nhưng không thụ động, máy móc, mạnh dạn đề đạt ý kiến và phản biện các chủ trương của Đảng, của cấp trên.

 

Bốn là, cần hoàn thiện các quy định về chế độ bầu cử theo hướng mở rộng bầu cử trực tiếp cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy từ cơ sở đến cấp huyện, tỉnh. Để khắc phục tình trạng dân chủ hình thức trong bầu cử, cần mở rộng quyền đề cử và tự ứng cử, cần giới thiệu nhiều phương án nhân sự để lựa chọn, quy định bắt buộc có số dư trong giới thiệu ứng cử và bầu cử cấp ủy và cả các chức danh là người đứng đầu.

 

Năm là, quy định rõ về chế độ cấp ủy các cấp báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình, bảo đảm thật sự là một “kênh” kiểm soát quyền lực trong Đảng; chế độ định kỳ thông báo tình hình hoạt động của mình đến các tổ chức đảng trực thuộc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất tự phê bình và phê bình.

 

Sáu là, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng xứng đáng người có đức, có tài. Cơ chế phát hiện, tuyển chọn phải bảo đảm phát hiện từ cơ sở để lựa chọn được người có đầy đủ phẩm chất, năng lực, xứng đáng được bầu vào cấp ủy khóa mới.

 

Bảy là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống... Các trường hợp vi phạm phải được đấu tranh làm rõ và xử lý kịp thời, đúng người, đúng việc, bảo đảm tính giáo dục và ngăn ngừa theo hướng chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng nặng, xử lý phải càng nghiêm và “không có vùng cấm” “không có ngoại lệ” với tinh thần quyết liệt, mạnh dạn, khách quan và công bằng./.


Hồ Thanh Định - UBKT ĐUK  (Cập nhật ngày 30-08-2023)    Các tin liên quan:
  Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (05-09-2023)
  Làm tốt vai trò tham mưu trong công tác cán bộ, tổ chức xây dựng Đảng (05-09-2023)
  Giá trị trường tồn Tuyên ngôn Độc lập (30-08-2023)
  Ban Bí thư ban hành Quy định về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng (13-07-2023)
  Phát huy vai trò của báo chí địa phương trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng (23-06-2023)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               4
  Số lượt truy cập: 2870567
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 02A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: VÕ THỊ THU HÒA - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định.