Cán bộ tham mưu có vị trí vô cùng quan trọng trong hệ thống Đảng và được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm ngay từ những ngày đầu sáng lập Đảng. Kế thừa những tinh hoa và giá trị nhân văn, khoa học, cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu của Đảng hiện nay là cần thiết nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển đất nước.

Ảnh: Hội đồng thi nâng ngạch công chức tỉnh tổ chức kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính

 

Hoạt động cần thiết cho công tác quản lý     

 

Đảng ta là đảng cầm quyền, nên đội ngũ cán bộ tham mưu cho Đảng càng có vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là trong công tác xây dựng Đảng. Có được đội ngũ cán bộ tham mưu tốt, thì năng lực lãnh đạo, quản lý ở bất cứ ngành, lĩnh vực nào cũng đều cần đến công tác tham mưu.

 

Công tác cán bộ là công việc cốt yếu của Đảng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, vì vậy đòi hỏi những người làm công tác tổ chức phải có phẩm chất, đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của toàn bộ hệ thống chính trị.

 

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ, công tác tổ chức xây dựng Đảng theo phương châm “kịp thời, chính xác, khoa học và hiệu quả”, thời gian qua đội ngũ cán bộ, chuyên viên ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnhđã tích cực tham mưu cho lãnh đạo về nhiều biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác. Trong đó tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng các chương trình, kế hoạch, chế độ thông tin báo cáo; ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mơi tư duy, tác phong làm việc, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ đội ngũ công chức, chuyên viên làm chức năng tham mưu, tổng hợp. Đóng vai trò là cầu nối giữa các phòng và các cơ quan, đơn vị khác. Chất lượng, hiệu quả việc thực hiện chức năng này có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu lực, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Điều đó đặt ra yêu cầu đánh giá thực trạng, tìm ra nguyên nhân và kiến nghị một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp của đội ngũ cán bộ, chuyên viên ngành Tổ chức xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vai trò tham mưu trong công tác cán bộ, tổ chức xây dựng Đảngcòn tồn tại một số hạn chế cơ bản như việc nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận của Đảng còn chưa ngang tầm; công tác dự báo tình hình còn nhiều bất cập; việc tham mưu để hoạch định và thực hiện một số chủ trương, giải pháp còn lúng túng; bộ máy tổ chức vẫn chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc các cơ quan đảng có chức năng nhiệm vụ hoạt động đôi khi trùng lắp, chồng chéo nên ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động…

 

Nâng cao hiệu quả chất lượng tham mưu của ngành Tổ chức xây dựng Đảng

 

Trước thực tiễn yêu cầu của công cuộc đổi mới, xác định công tác tham mưu trong công tác cán bộ, tổ chức xây dựng Đảnglà nhiệm vụ then chốt của cơ quan, đơn vị, để khắc phục những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu tổng hợp, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số giải pháp cụ thể:

 

- Công tác tham mưu cần chặt chẽ, đội ngũ cán bộ tổ chức phải tinh thông nghiệp vụ, nhạy bén trong xử lý tình huống phát sinh, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong lưu trữ lịch sử hồ sơ cán bộ, đảng viên, đảm bảo đúng quy định về bảo mật, cải cách hành chính trong xử lý công việc. Thực hiện phân cấp phân quyền cụ thể cho các phòng ban, nhất là trong nghiên cứu hồ sơ cán bộ, kịp thời tham mưu cho các cơ quan liên quan dữ liệu về công tác tổ chức. Tham mưu kịp thời trong áp dụng các quy định, quy chế trong các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ.

 

- Tuyên truyền nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác tham mưu, tổng hợp và xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu của Đảng; kết hợp có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục hoàn thiện quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở các cấp; đẩy mạnh phân cấp, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ thu gọn đầu mối, ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý điều hành; tích cực tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

 

- Thường xuyên giáo dục công chức, đảng viên về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, kỷ luật, kỷ cương. Đổi mới tác phong lề lối làm việc, chú trọng nâng cao hiệu quả và chất lượng tham mưu, đề xuất. Thực hiện việc phân công nhiệm vụ công chức, đảng viên đảm bảo tính hợp lý, đúng người, đúng việc bảo đảm nâng cao trách nhiệm từng cá nhân và tập thể, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu.

 

- Tăng cường sự phối hợp giữa ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh với các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, nhằm đảm bảo kịp thời cung cấp, chia sẽ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; xây dựng quy chế phối hợp giữa lãnh đạo với lãnh đạo, lãnh đạo với các phòng, các phòng với các phòng, chuyên viên với chuyên viên.

 

- Đảng viên, công chức cần nâng cao hơn nữa ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, phong cách làm việc, chủ động đề xuất những ý kiến đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong điều kiện cải cách hành chính.

 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc nhằm xử lý văn bản, trao đổi thông tin nhanh chóng, kịp thời là một trong những nội dung đột phá trong cải cách hành chính và nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp. Công chức, đảng viên chủ động ứng dụng tiện ích phần mềm Lotus Notes (phần mềm xử lý văn bản) qua đó nâng cao tính bảo mật, tiết kiệm thời gian, công sức, văn phòng phẩm cho cơ quan, thay đổi lề lối làm việc cũ, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc hơn.

 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của cơ quan; thực hiện chuẩn mực đạo đức của đảng viên và xây dựng văn hóa công sở.


Thiên Trúc  (Cập nhật ngày 05-09-2023)    Các tin liên quan:
  Giá trị trường tồn Tuyên ngôn Độc lập (30-08-2023)
  Ban Bí thư ban hành Quy định về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng (13-07-2023)
  Phát huy vai trò của báo chí địa phương trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng (23-06-2023)
  Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 (15-05-2023)
  Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị (24-04-2023)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               3
  Số lượt truy cập: 2870565
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 02A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: VÕ THỊ THU HÒA - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định.