Đó là nội dung đáng chú ý tại Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 10/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường trách nhiệm, đẩy mạnh tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm vì lợi ích chung ở các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị:

 

Tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy và nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ khơi dậy ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

 

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cụ thể hóa các quy chế, quy định, quy trình làm việc của cấp ủy, cơ quan, đơn vị; xác định rõ chức trách, nhiệm vụ được giao trong tập thể lãnh đạo và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; bảo đảm không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, không trái với quy định của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; tăng cường phân cấp, phân quyền, cụ thể hóa trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu theo quy định, bảo đảm cấp dưới phục tùng nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

 

Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chặt chẽ, khoa học; chủ động xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác với phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện và giải quyết, tháo gỡ những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cấp trên xem xét, giải quyết, tuyệt đối không để vướng mắc kéo dài.

 

Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, công tâm, khách quan, toàn diện; khi xem xét đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải dựa trên sản phẩm, kết quả cụ thể, nổi trội của cán bộ trong quá trình công tác. Quan tâm bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng văn hóa tổ chức, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, sở trường, xây dựng cơ quan, đơn vị.

 

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát; kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có dư luận không tốt, năng lực yếu kém, thiếu trách nhiệm trong công tác. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

 

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; không né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc thuộc thẩm quyền lên cấp trên hoặc sang cơ quan, đơn vị khác; là trung tâm đoàn kết, tấm gương về tinh thần cống hiến và tư duy đổi mới, khát vọng phát triển để lan tỏa, truyền cảm hứng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cấp dưới học tập, noi theo; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy cấp trên về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Phân công, bố trí công việc hợp lý, khoa học, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cấp dưới phát huy tối đa năng lực, sở trường, tích cực tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, hiệu quả công tác thấp; thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, tránh tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nỗ lực phấn đấu, cống hiến và khẳng định bản thân. Kiên quyết xem xét, xử lý trách nhiệm hoặc thay thế người đứng đầu để xảy ra mất đoàn kết nội bộ, vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, giải quyết công việc trì trệ, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cấp dưới vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật phát ngôn, làm lộ lọt bí mật nhà nước, cung cấp, phát tán thông tin trái quy định.

 

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định về những điều cán bộ, đảng viên không được làm và các quy định về nêu gương; các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú, nhất là các quy định về thời gian làm việc, bảo mật thông tin, kỷ luật phát ngôn, sử dụng internet, mạng xã hội…Nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tăng cường giữ gìn, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

 

Thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện, học tập, tự soi, tự sửa để nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; không tham nhũng, tiêu cực. Phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao với phương châm “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức và dám hành động vì lợi ích chung”. Sẵn sàng nhận và nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; không đùn đẩy, né tránh công việc; sâu sát cơ sở, tăng cường tiếp xúc với Nhân dân, thực hiện tốt phương châm“trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”; cầu thị, lắng nghe, xem xét giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.


Thiên Trúc  (Cập nhật ngày 05-09-2023)    Các tin liên quan:
  Làm tốt vai trò tham mưu trong công tác cán bộ, tổ chức xây dựng Đảng (05-09-2023)
  Giá trị trường tồn Tuyên ngôn Độc lập (30-08-2023)
  Ban Bí thư ban hành Quy định về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng (13-07-2023)
  Phát huy vai trò của báo chí địa phương trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng (23-06-2023)
  Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 (15-05-2023)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               4
  Số lượt truy cập: 2870566
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 02A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: VÕ THỊ THU HÒA - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định.